Termeni si condiții

1. Definiții & Scop

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online și de către ioneladobrean.com

1.2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

„ioneladobrean.com” sau „Prestatorul” înseamnă DOBREANUTRITION SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România,  având sediul social în Reghin, Mureș, Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 65, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/1282/27.08.2018, cod unic de înregistrare 39790150.

“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de DOBREANUTRITION SRL având domeniul https://ioneladobrean.com/ utilizând logo-uri ale acestuia, prin intermediul căreia se prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de ioneladobrean.com. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

“Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului  transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).

“Utilizator” „GDPR” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către ioneladobrean.com.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

“Contract” înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Prestator și Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator și acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale  și a termenilor și condițiilor pentru prestarea online a serviciilor. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

“Servicii” înseamnă orice servicii sau produse care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Platformei.

“Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Comanda” înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Servicii,  în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu ioneladobrean.com printr-un mijloc de comunicare la distanță.

“Tranzacție” înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către ioneladobrean.com, respectiv achiziționării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

”Informațiile Confidențiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociații și afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării.

“Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv e-mail, SMS sau altă formă de comunicare la distanță cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.3. Prezentul document stabilește termenii și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între ioneladobrean.com și fiecare Utilizator care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi;

1.4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru conveniență și nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.5. ioneladobrean.com recomandă lecturarea cu atenție de către toți potențialii Clienți a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicabile prestării online a serviciilor oferite.

1.6. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează acești Termeni și Condiții.

1.7. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor termeni și condiții și a Politicii de Confidențialitate.

Prestatorul își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Acești termeni și condiții aplicabile prestării online de servicii sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare și reproducere

2. Politica platformei – Caracteristici principale ale prestării online de servicii de către ioneladobrean.com

2.1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

2.2.Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel ioneladobrean.com sau afiliații acestuia.

2.3.ioneladobrean.com îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a ioneladobrean.com, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele ioneladobrean.com sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

2.4.Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

2.5.Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.

2.6.Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau totală a serviciului pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris in prealabil al Prestatorului.

2.7.Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (ex. telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.

2.8.Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

2.9.Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

 

2.10.ioneladobrean.com poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care acesta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.11.Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

2.12.Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.

2.13.Comanda se consideră acceptată de către ioneladobrean.com la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată (prin intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator).

2.14.Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, ioneladobrean.com va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.

2.15.Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între ioneladobren.com și Utilizator cu privire la Produsele realizate de catre aceasta conform specificațiilor Utilizatorului).

2.16.Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

2.17.Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

2.18.Prestatorul nu este responsabil de nici o accidentare/daună corporală al unui Utilizator atunci când acesta parcurge programele disponibile pe site.

3.Comenzi

3.1.Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

3.2.Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.). ioneladobrean.com își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului.

 

3.3.Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

3.4.Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.

3.5.Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

3.6.Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

3.7.Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. ioneladobrean.com își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Serviciilor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Utilizator, numărul fiind determinat în mod independent de către acesta. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau totală a Livrabilului, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

3.8.Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a ioneladobrean.com față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online; 
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ioneladobrean.com, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii ioneladobrean.com sau afiliaților acestuia;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai;

4.Prețuri / Facturi / Plăți

4.1.Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

4.2.ioneladobrean.com va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

4.3.Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator.

4.4.Prestatorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute de ioneladobrean.com în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Utilizator.

4.5.Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.

4.6.În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea. Prestatorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute de ioneladobrean.com în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Utilizator in decurs de maxim 5 zile lucratoare.

 

5.Livrarea serviciilor

5.1.Livrarea Serviciilor (Livrabilul) se va face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul înregistrării/plasării Comenzii sau prin intermediul platformei, după finalizarea Plății prin unul din mijloacele exprimate pe website și in interiorul acestor termeni și condiții in decurs de maxim 5 zile lucratoare.

5.1.1.Pentru pachetele cu consultatie video/audio, materialul in format electronic se livreaza in decurs de maxim 5 zile lucratore dupa finalizarea consultatie initiale. 

5.2.ioneladobrean.com își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința acesteia care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

6.Garanții

6.1.Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private (indiferent de tipul acestora), persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la oficiile naționale, regionale și locale ale Registrului Comerțului, notari publici, executori judecătorești, instituții bancare) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți vor fi de acord cu cele exprimate în cadrul Serviciilor, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

6.2.Toate Bunurile comercializate de catre ioneladobrean.ro, nu au garantie.

7.Proprietate intelectuală

7.1.Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile deținute sau utilizate de ioneladobrean.com sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a acesteia sau după caz, a licenţiatorilor. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

7.2.Utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 7.1 de mai sus. Utilizatorul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

7.3.Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a ioneladobrean.com. Utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza informațiile prezente pe site în afara activității desfășurate pe acesta.

7.4.Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, metodele, soluțiile, tehnicile, aptitudinile și adaptările conținute sau aferente Serviciilor.

7.5. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ioneladobrean.com, includerea oricărui conținut în afara servicilor, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ioneladobrean.com asupra servicilor/produselor precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea servicilor/produselor, decât cu acordul scris expres al ioneladobrean.com, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

8.Dreptul de retragere al utilizatorului

8.1.Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator.

9.Publicitate

9.1.Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii.

9.2.Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin: 

 • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
 • renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
 • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.

9.3.Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Clienților.

9.4.Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de ioneladobrean.com

9.5.Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de ioneladobrean.com

10.Răspunderea

10.1.Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor.

10.2.Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract sau a Serviciilor.

10.3.Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.

10.4.ioneladobrean.com nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

10.5.Prestatorul nu raspunde pentru niciun fel de daune cauzate in urma folosirii Serviciilor oferite pe site.

11.Sesizări & Reclamații

11.1.Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

12.Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

12.1.Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită ioneladobrean.com date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

13.Confidențialitate

13.1.Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

13.2.Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

13.3.Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: 

 • sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii; 
 • sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator; 
 • sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate;
 • sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator;

13.4.Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

14.Informații generale

14.1.Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însa uneori nuanțele culorilor serviciilor pot să difere, ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor monitorului tău.

14.2.Imaginile cu serviciilor, produsele, ofertele, prețurile și concursurile pot fi schimbate în prealabil, fără o notificare specifică.

14.3.Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru Utilizator – la adresa de mail menționată prin intermediul Platformei;
 • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: info@ioneladobrean.com;

15.Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

15.1.Prezentul Contract este supus legii române.

15.2.ioneladobrean.com și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Scroll to Top